ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ក្រុមហ៊ុន Guangzhou Xieyi មានក្រុមវិស្វករបច្ចេកទេសជាន់ខ្ពស់ និងវិជ្ជាជីវៈដែលអនុវត្ត "វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ ស្មារតីសិប្បករ'' ការកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់ ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍។

Factory Tour1
Factory Tour2
Factory Tour3
exhibition1
exhibition2

វិញ្ញាបនបត្រ

certificate1
certificate2
certificate3
certificate5
certificate4
certificate7
certificate6